Sklep o sprejetju stališč Občine Duplek do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve pobude in elaborata 4. Lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi EUP SG-1 v OPN Občine Duplek, na območju zemljišča parc. št. 191/12, v k.o. Ciglence; ID 3163

13. 10. 2022 Natalija J. (Uprava)